Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

magenno
20:35
5723 ed2c 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viamrymrumru mrymrumru
20:32
9865 d27c 500

allaboutpynchandbooks:

Guardian of the bookshelf

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamrymrumru mrymrumru
magenno
20:29

733/2015

Pochwała samotności - Jarosław Borszewicz

coraz częściej
potrzeba mi
czterech ścian pustego pokoju
coraz częściej
nogi noszą mnie
(z przyjemnością)
po wyludnionych chodnikach
milionowych miast
coraz częściej
te których nie znalazłem
i te które mnie nie znalazły
nie składają reklamacji
coraz częściej
w pustym domu
znajduję
siebie

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viakoloryzacja koloryzacja
magenno
20:29
magenno
20:24
0270 b4a3

July 06 2015

magenno
20:34
2758 a15a
20:33
4771 77db
Reposted fromvanilla-shit vanilla-shit viasavor savor
magenno
20:31
1851 e85c
Reposted frommisza misza viamrsciastko mrsciastko
magenno
20:19
ludzie chcą dobrze, tylko nie potrafią
— Leibniz
Reposted fromyourtitle yourtitle viafremde fremde
magenno
20:16
1307 243f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafremde fremde
magenno
20:15
4706 c7bd
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viafremde fremde
magenno
20:12
2282 933e 500
Reposted frombiru biru vialucanus lucanus

July 04 2015

magenno
21:55
Reposted fromLane Lane viaoll oll
21:54
7395 5cfd 500
21:54
7136 4db2
magenno
18:34
5294 2ca5 500
one donut to rule them all...
Reposted fromkittykatze kittykatze vialinemadd linemadd
magenno
18:25
8785 ba9c
Reposted fromxpetqa xpetqa viaoll oll
magenno
17:57
3515 8ad1 500
wwa
Reposted frommysoul mysoul viadotkneszeptem dotkneszeptem
magenno
17:51
Reposted frommeem meem viasavor savor
17:26
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl