Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

magenno
14:56
1319 851a
Reposted fromposzum poszum viaemtezmazupe emtezmazupe
13:29
7319 eb23
magenno
10:45
Reposted frommesoup mesoup viadobby dobby
magenno
10:45
2712 3edd
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadobby dobby
magenno
10:43
9599 9c74 500
Reposted fromtfu tfu viaalcohoolic alcohoolic
magenno
10:12
Reposted fromFlau Flau viazur887 zur887
magenno
10:12
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viazur887 zur887

December 05 2017

magenno
13:10
5227 dd70
Reposted fromtfu tfu viasarkastyczna sarkastyczna
magenno
13:09
magenno
13:08
9104 74ad 500
Reposted fromshitty shitty vialucanus lucanus

December 04 2017

magenno
14:59
1750 2c07
Bo keh
Reposted fromEmisja Emisja viacolours colours
14:17
8141 6c0c
magenno
14:15
gdybym uciekła niespodziewanie...
znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
Reposted fromsziiiz sziiiz viadobby dobby
magenno
14:15
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viadobby dobby
14:15
2040 839a 500
Reposted fromdivi divi viadobby dobby
14:13
5221 46ee

adrenaline:

via weheartit

Reposted fromdivi divi viadobby dobby
magenno
13:59
6533 5e67 500
Reposted fromkurorori kurorori viaoll oll
magenno
13:57
2527 f8be
Reposted fromtgs tgs viaoll oll
13:56
0599 f66e
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoll oll
magenno
12:43
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl